نام شرکت:

نام مسئول: (الزامی)

تلفن: (الزامی)

تلفن همراه: (الزامی)

ایمیل:

نوع کانکس مورد تقاضا را انتخاب فرمایید: (الزامی)

طول کانکس مورد تقاضا:

عرض کانکس مورد تقاضا:

نیاز به آبدارخانه:

داردندارد

نیاز به سرویس بهداشتی:

داردندارد

نیاز به پارتیشن داخلی:

داردندارد / تعداد اتاق:

نوع درب و پنجره:

آلومینیومی تک جدارهU.P.V.C دوجداره

توضیحات درصورت نیاز: